Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów. Nie muszą natomiast ewidencjonować swoich kosztów, gdyż przy tej formie opodatkowania, nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Podatek dochodowy obliczany jest na podstawie przychodów, a nie dochodów tak jak to ma miejsce w innych formach opodatkowania. Zapisy w ewidencji dokonuje się na podstawie faktur VAT oraz rachunków. Pomimo braku możliwości odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania, należy przechowywać wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów. Należy mieć na uwadze to, że w skład przychodów wchodzą również odsetki z rachunków bankowych firmy oraz wszelkie odszkodowania związane z prowadzoną działalnością.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów:

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy dokonujący wynajmu, podnajmu czy dzierżawy.

 

Poza ewidencją przychodów, ryczałtowcy zobowiązani są również do prowadzenia innych ewidencji księgowych. W przypadku zatrudniania pracowników należy prowadzić ewidencję zatrudnienia, natomiast w przypadku posiadania składników majątku trwałego bądź  wartości niematerialnych – wykaz środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja zatrudnienia pracowników powinna zwierać co najmniej następujące dane:

 • numer wpisu,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • jego numer PESEL,
 • jego numer NIP,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia,
 • wszelkie adnotacje o przerwach w zatrudnieniu danego pracownika.

Zapis świadczący o zatrudnieniu danej osoby nie powinien być dokonywany później niż przed rozpoczęciem zatrudnienia tej osoby.


 

Wykaz środków trwałych powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • liczbę porządkową,
 • datę nabycia ŚT,
 • datę przyjęcia ŚT do używania,
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, np. FV,
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów,
 • wartość początkową ŚT,
 • stawkę amortyzacyjną,
 • zaktualizowaną wartość początkową,
 • datę likwidacji ŚT oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Należy pamiętać, że za środek trwały uważany jest składnik rzeczowych aktywów trwałych, kompletny i zdatny do użytku, o przeciętnym czasie użytkowania dłuższym niż jeden rok. O tym czy dane aktywo jest środkiem trwałym czy tylko wyposażeniem świadczy jego wartość. Rzeczy o wartości początkowej przekraczającej 3 500zł zaliczane są do środków trwałych, natomiast poniżej tej kwoty do wyposażenia.

Wszystkie ewidencje związane z prowadzeniem działalności należy przechowywać w miejscu jej wykonywania lub w miejscu wskazanym przez właściciela firmy jako jej siedziba. W przypadku prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe, dokumentacja powinna być przechowywana w siedzibie tego biura.


 

Ryczałt limity:

 • Przychody podatnika aby mógł się on rozliczać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie powinny przekraczać limitu 2 000 000 euro ( tj. 9 030 600 zł).
 • Z ryczałtowej formy opodatkowania nie mogą skorzystać przede wszystkim: właściciele aptek, lombardów, kantorów oraz przedstawiciele niektórych wolnych zawodów oraz osoby, które wcześniej pracowały na umowę o pracę wykonując takie same czynności, jakie wykonują  prowadząc swoją działalność.