Podróże krajowe – stawki obowiązują od 01.03.2013r.

Stawka 30,00 zł

Ryczałt za nocleg: 45,00 zł (150% diety)

Ryczałt za dojazd: 6,00 zł (20% diety)

 


 

Podróże zagraniczne – stawki diet obowiązujące od 01.03.2013r.
Austria – 52,00 EUR

Czechy – 41,00 EUR

Francja – 50,00 EUR

Grecja – 48,00 EUR

Hiszpania -50,00 EUR

Litwa – 39,00 EUR

Niemcy – 49,00 EUR

Rosja – 48,00 EUR

Stany Zjednoczone – 59,00 USD

Wysokość stawek i limitów na nocleg w poszczególnych państwach zawarta jest w Załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (poz. 167)

 


 

 

Nowe przepisy zakładają zmniejszenie kwoty diety o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 25% diety,
  • obiad – 50% diety,
  • kolacja – 25% diety.

 

Do czasu podróży służbowej należy zaliczyć należności z tytułu:

  • zwrot kosztów podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo pojazdem pracownika, chyba że pracodawca zapewnił pracownikowi transport,
  • diety,
  • zwrot kosztów noclegu albo ryczałt za nocleg, chyba że pracodawca zapewnił pracownikowi nocleg,
  • zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej, chyba że pracodawca zapewnił pracownikowi transport na miejscu (np. samochód pracodawcy lub pracownika).

 

§ 4. 2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:
1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety,
b) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin – przysługuje połowa diety,
b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. (…)

§ 6. 1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. (…)
§ 7. 1. Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.
2. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.”