Nowy przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą często spotyka się z problemem wyboru formy opodatkowania. Jaką formę wybrać, tak aby w dłuższej perspektywie jak najwięcej zarabiać, a jak najmniej oddawać do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego, to najczęściej spotykani problem początkującego biznesmena.

Co do zasady ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje cztery możliwości opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność  gospodarczą i uzyskującej przychody z tej działalności.

Zasady ogólne

Jest to najbardziej popularna i podstawowa forma opodatkowania, gdzie  przedsiębiorca wybierając metodę zasad ogólnych (zwaną również podatkiem wg. skali) , płaci podatek obliczony na podstawie skali podatkowej 18% i 32%, od dochodu, a więc przychód pomniejszony o udokumentowane koszty jego uzyskania.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi:

Ponad

do

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528 zł

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Kwota dochodu rocznego który nie podlega opodatkowaniu wynosi 3091zł.

W tej formie opodatkowania, podatnik opłaca miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek dochodowy wg. skali. Do momentu nie przekroczenia pierwszego progu przedsiębiorca podlega pod stawkę 18%, natomiast uzyskany dochód powyżej progu, skutkuje opodatkowaniem( nadwyżki) dochodu 32 % stawką. Metodę wpłaty zaliczki tj. czy miesięcznie czy kwartalnie wybieramy już we wniosku CEIDG-1 przy zakładaniu działalności. Przy podatku wg. skali istnieje jeszcze tzw. kwota wolna od podatku. Jest to 556zł do wykorzystania w ciągu roku, dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej zapłacimy podatek. Opodatkowanie na zasadach ogólnych zobowiązuje do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów tj. KPIR.

Podatek liniowy

Zakładając działalność gospodarczą mamy również do wyboru formę opodatkowania w postaci podatku liniowego. Jest to specyficzna forma,  ponieważ mamy tylko jedną stawkę podatku która wynosi 19% bez względu na dochód jaki osiągamy. Podobnie jak w przypadku zasad ogólnych, najpierw od przychodu odliczamy wszystkie koszty uzyskania przychodu, a następnie obliczamy podatek od dochodu stawką 19%. Decyzja o wyborze podatku liniowego skutkuje jednak tym, że przy każdej następnej działalności np. udziałów w spółce cywilnej, zawsze będziemy musieli rozliczać się na zasadzie podatku liniowego, aż do momentu zmiany formy opodatkowania, czyli po roku podatkowym. Nie ma możliwości łączenia kilku działalności i wyboru innych form opodatkowania dla różnych działalności. Wyjątkiem jest praca na umowę o pracę lub inne tego typu źródła przychodów, które opodatkowane będą na zasadach ogólnych.

Nowy przedsiębiorca wybierając ten sposób opodatkowania traci jednak kilka przywilejów z których może skorzystać w innej formie opodatkowania. Przy podatku liniowym nie ma możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy osób samotnie wychowujących dzieci. Podatnik traci również przywilej rozliczania ulgi za Internet, darowizny lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nie można również skorzystać z kwoty wolnej od podatku tj. 556zł.

W tej formie opodatkowania również przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia KPIR.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorca wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawą opodatkowania jest przychód, bez możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu. Jest to najważniejsza różnica odróżniająca zasady ogólne od ryczałtu. Jedynymi „kosztami” są składki ZUS oraz składka zdrowotna. Stawki ryczałtu wynoszą 3%, 5,5%,8,5%, 17%, 20% a wybór zależy od profilu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Stawkę pod którą może podlegać nasza firma( i czy w ogóle może podlegać pod ryczałt ) możemy sprawdzić w ustawie o zryczałtowanym podatku od osób fizycznych.

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania, wyłączeni są np. aptekarze czy osoby prowadzące kantor. Ryczał mogą również wybrać tylko Ci podatnicy których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 150 000 euro oraz tak jak w przypadku podatku liniowego, ryczałtowcy tracą możliwość wspólnego opodatkowania małżonków czy osób samotnie wychowujących dzieci. Nie ma możliwości również łączenia opodatkowania ryczałtem z innymi przychodami.

Karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową zastrzeżone jest tylko dla nielicznej grupy nowych firm, a szczegółowy zapis reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszystko zależy od rodzaju, zakresu i rozmiaru naszej działalności. Przedsiębiorcy w tej formie zwolnieni są z prowadzenia ksiąg rachunkowych i składnia zeznań podatkowych. Organ podatkowy w drodze decyzji administracyjnej ustala stałą kwotę podatku, którą podatnik powinien co miesiąc wpłacać na rachunek Urzędu Skarbowego. Nie mają w tym przypadku znaczenia koszty uzyskania przychodu, ewentualnie na obniżenie stawki podatku ma wpływ składka zdrowotna, a mają znaczenie takie czynniki jak m.in. rodzaj prowadzonej działalności, wielkość miasta, liczba mieszkańców.

Wybór formy opodatkowania nie jest prosty, dobry rozwiązaniem przed dokonaniem wyboru jest kalkulacja potencjalnych przychodów i kosztów. Należy pamiętać że decyzja o opodatkowaniu jest wiążąca na cały rok.