Podatek VAT w pigułce:

Podatnik czynny VAT:

Rejestracja: W przypadku podatników, którzy nie są zwolnieni podmiotowo (z tytułu wykonywania określonych ustawowo czynności) obowiązuje limit, po przekroczeniu którego należy dokonać rejestracji podatku VAT. Limit ten wynosi 200 000 zł rocznie. Należy dokonać czynności rejestracyjnych przed dniem wykonania pierwszej czynności, która spowoduje przekroczenie tego limitu. Rejestracji dokonuje się na druku VAT R. Rejestracja dla potrzeb podatku VAT jest bezpłatna.

Deklaracja JPK-VAT: Złożenie deklaracji JPK-VAT miesięcznie lub kwartalnie jest obowiązkowe. Termin dokonania tej czynności upływa 25. dnia każdego miesiąca, następującego po każdym kolejnym miesiącu lub po upływie kwartału, za który składana jest deklaracja. Obecnie nowi przedsiębiorcy mogą rozliczać się wyłącznie w formie miesięcznej. Kwartalnie mogą rozliczać się tylko podatnicy, prowadzący działalność od co najmniej roku.

Koszty a VAT: Podatek VAT nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Faktury kosztowe księguje się w kwocie netto.

Dokumentacja sprzedaży: Istnieje obowiązek wystawiania faktur VAT (z wyłączeniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych- wówczas faktury są wystawiane na żądanie)

Kasa fiskalna: Czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania kasy fiskalnej, gdy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i dla rolników ryczałtowych. Limit zwolnienia z kasy fiskalnej: przychody ze sprzedaży < 20 000zł. Obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej od pierwszego dnia działalności określony jest w ustawie VAT.

Odliczenie podatku VAT: Przedsiębiorca ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

VAT od paliwa do samochodów: Istnieje możliwość odliczenia 50% VAT-u od zakupu paliwa do samochodu wykorzystywanego w działalności w sposób mieszany ( do celów prywatnych oraz firmowych ). Natomiast pełne odliczenie VAT 100% możliwe jest od zakupu paliwa w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie w działalności gospodarczej. W przypadku korzystania z pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t – samochody ciężarowe, oraz w przypadku pojazdów specjalnych wykazanych w ustawie odliczyć można 100% VAT. Faktura za paliwo nie musi posiadać numeru rejestracyjnego pojazdu. Powinna być natomiast opisana przez podatnika czy dotyczy samochodu osobowego czy ciężarowego.

VAT przy nabyciu samochodu: W przypadku zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 3,5t przysługuje podatnikowi przy wykorzystywaniu samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej –  pełne odliczenie podatku VAT, natomiast w przypadku samochodu osobowego można odliczyć 50% VAT kwoty z faktury.

 

Podatnik VAT zwolniony podmiotowo:

Rejestracja: Nie ma obowiązku dokonywania rejestracji podatku VAT w przypadku podatników osiągających przychody mniejsze od limitu 200 000zł. W momencie przekroczenia tego  limitu stajemy się czynnymi podatnikami VAT.

Deklaracja VAT: Nie ma obowiązku składania deklaracji.

Koszty a podatek VAT: Faktury w kosztach uzyskania przychodu księguje się  w kwocie brutto, można więc stwierdzić, że podatek VAT w przypadku zwolnienia zaliczany jest do kosztów działalności.

Dokumentacja sprzedaży: Podatnik zwolniony podmiotowo nie ma obowiązku wystawiania FV. Może on wystawić na życzenie kupującego jedynie rachunek sprzedaży.

Kasa fiskalna: Zasady stosowania kasy fiskalnej są takie same jak w przypadku podatników czynnych VAT.

Odliczenie podatku VAT: Podatnik zwolniony podmiotowo nie ma możliwości skorzystania z odliczenia podatku VAT, nie nalicza się podatku VAT – cały towar księguje się brutto w koszty.

VAT od paliwa i zakupu samochodów: Brak możliwości odliczenia podatku VAT.