Podstawą zarejestrowania nowej firmy, jest prawidłowe wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie gminy wniosku CEIDG-1. Aby poprawnie sporządzić druk, niezbędny będzie nam szereg danych o nas oraz o naszej przyszłej firmie. Formularz CEIDG-1 podzielony jest 31 części oraz kilka załączników.

Rodzaj wniosku – część 1 – 2

W części pierwszej należy wybrać rodzaj wniosku, czyli określamy czy mamy zamiar założyć nową działalność, dokonać zmiany w istniejącym już wpisie, zawiesić działalność, wznowić lub wykreślić nasza firmę z centralnej ewidencji działalności gospodarczych. Jeżeli otwieramy firmę, to oczywiście wybieramy opcję numer jeden, czyli wpis do CEIDG. Kolejny punkt, czyli nr 2 wypełnia urząd który przyjmuje od nas wniosek.

Podstawowe dane – część 3-5

Część 3 i 4  dotyczy naszych podstawowych danych, czyli niezbędne będzie:

-imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, płeć,

– numer dowodu osobistego lub innego dokumentu,

– PESEL,

– NIP,

– REGON – jeżeli jest to nasza pierwsza działalność, zostanie on nam dopiero nadany.

Następnie składamy oświadczenie mówiące o nieposiadanym zakazie prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Dalej, jeżeli jesteśmy obcokrajowcem, wypełniamy rubrykę, 3.1. oraz 3.2. Cześć 4 dotyczy naszego adresu zamieszkania. Jeżeli posiadamy inny adres zamieszkania i zameldowania, wypełniamy wtedy rubrykę nr 5. W przypadku tego samego adresu, omijamy ten punkt. Ważną informacją jest, że podatek dochodowy płacimy od miejsca zamieszkania, a nie od miejsca zameldowania.

Firma – cześć 6 – 7

Nowa firma powinna posiadać swoją nazwę, która obligatoryjnie musi zawierać nasze imię i nazwisko, natomiast sama nazwa nie jest już konieczna, więc firma może nazywać się po prostu naszym imieniem i nazwiskiem, dane te wypełniamy w części 6. Następnie w tej samej rubryce wpisujemy przewidywalną liczbę pracujących oraz przewidywalną liczbę zatrudnionych. Jeżeli będziemy pracowali tylko sami, to w liczbie pracujących wpisujemy 1, natomiast liczbę zatrudnionych 0. W momencie kiedy od początku naszej działalności mamy w planach zatrudnienie pracownika to obligatoryjnie musimy wpisać liczbę pracowników. W dalszej części tej rubryki wpisujemy kody PKD 2007, czyli jedną z najważniejszych rzeczy zawartych we wniosku, czyli określamy to, czym nasza firma będzie się zajmowała. W rubryce nr 7 wpisujemy nazwę skróconą naszej firmy, jeżeli oczywiście takową posiadamy, jeżeli nie, to omijamy ten punkt.

Data rozpoczęcia oraz dane kontaktowe – część 8 – 9

Zakładając działalność gospodarczą musimy określić datę od której mamy zamiar prowadzić naszą firmę. Bardzo popularna data startu to początek miesiąca, należy wziąć pod uwagę że im później zaczniemy naszą działalność, to będziemy mieli mniejsze składki ZUS do opłacenia, natomiast składka zdrowotna jest niepodzielna przez liczbę dni w miesiącu w których założymy działalność i zawsze będziemy musieli opłacić całość, bez względu kiedy zarejestrujemy nasz biznes. W części 9 wpisujemy nasze dane kontaktowe takie jak: numer telefonu, adres e-mail czy adres strony internetowej.

Miejsce wykonywania działalności  –  część 10-11

W tej części określamy główne miejsce wykonywania działalności, jeżeli adres jest taki sam jak nasz adres zamieszkania, możemy pominąć tę część. Oczywiście adresy mogą być różne, wtedy musimy wypełnić tę rubrykę. Część 11 dotyczy dodatkowych miejsc wykonywania działalności.

ZUS, KRUS- część 12 – 13

W kolejnej partii wniosku określamy datę podlegania pod ubezpieczenie ZUS, będzie to ta sama data jak start naszej firmy, chyba że jesteśmy ubezpieczeni poprzez inną umowę lub w innej działalności. Część 13 jest przeznaczona dla osób ubezpieczających się w KRUS-ie.

Działalność – część 14 – 16

Informacje o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu działalności umieszczamy właśnie w tej części.

Podatki – część 17-22

Każda nowa działalność gospodarcza musi być związana z Urzędem Skarbowym. W części 17 podajemy aktualny oraz poprzedni ( jeżeli taki był )Urząd Skarbowy w zakresie podatku dochodowego oraz ewentualnie podatku VAT. Następnie wybieramy formę opodatkowania, formę wpłaty zaliczki na podatek oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej. Kolejnie, jeżeli mamy wybrane biuro rachunkowe, wprowadzamy dane takiego biura oraz adres przechowywania naszych dokumentów.

Spółka cywilna – część 23-26

Jeżeli jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej, w tej rubryce dokonujemy wpisu naszej spółki.

Wspólnota majątkowa – część 27

W tej części określamy czy łączy nas wspólnota majątkowa z małżonkiem lub kiedy ewentualnie ustała.

Rachunek bankowy – część 28

Przedsiębiorca co do zasady nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, jeżeli jednak zdecyduje się na posiadanie takowego, może wpisać w tej części swój rachunek, lub dopiero po założeniu działalności, kiedy będzie możliwość założenia konta bankowego, dopisać w późniejszym terminie nowe firmowe konto. Aby założyć konto firmowe niezbędny jest numer NIP oraz REGON.

Pełnomocnictwo – część 30

Jeżeli posiadamy pełnomocnika który będzie się zajmował naszymi sprawami związanymi z działalnością gospodarczą, umieszczamy jego dane osobowe, adresowe  oraz zakres pełnomocnictwa w tej części.

Załączniki – część 31

W ostatniej rubryce podajemy liczbę załączników, jakie dołączmy do wniosku CEIDG -1

Podpis

Należy pamiętać że prawidłowy wniosek musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy nowej działalności lub pełnomocnika .