TERMINY

CZYNNOŚCI

do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

wpłata podatku dochodowego dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej (za grudzień – do 28 grudnia danego roku podatkowego)

do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc-jeżeli składki są opłacane wyłącznie za przedsiębiorcę

informacja INTRASTAT (handel w UE)

wpłata podatku od gier

do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc- jeżeli opłaca się składki za siebie oraz za zatrudnione osoby

do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień – w terminie  złożenia zeznania rocznego PIT-28)

termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych

termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% stawką

termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego – łącznie

 z zaliczką za ostatni miesiąc prowadzenia działalności

wpłata środków na PEFRON

do dnia 20 miesiąca następującego po kwartale, za który liczony jest dochód

termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

 dla podatników, którzy wybrali uproszczona formę wpłacania zaliczek

termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu

termin wpłaty ryczałtu od osób duchownych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych

do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT

(VAT-7): złożenia deklaracji oraz wpłaty podatku należnego

termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego

do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale za kwartał poprzedni

termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników – złożenia deklaracji oraz wpłaty podatku należnego

przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym

złożenie przez pracowników oświadczenia (PIT-12) upoważniającego zakład pracy do rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

termin złożenia deklaracji PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej

 od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

termin złożenia deklaracji PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

termin złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach

na podatek dochodowy (PIT-4R)

do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39)

w terminie 20 dni od dnia założenia księgi

termin złożenia zawiadomienia – w formie pisemnej

o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów

i rozchodów przez podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, albo

 w poprzednim roku podatkowym korzystali

ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe

do dnia 20 stycznia roku podatkowego

wybór formy opodatkowania poprzez złożenie PIT-16

(w przypadku rozliczania się za pomocą karty podatkowej) lub pisemnego oświadczenia (ryczał

 od przychodów ewidencjonowanych i podatek liniowy). Zasad ogólnych nie trzeba zgłaszać.

do dnia 20 lutego roku podatkowego, (pierwszy raz została wybrana uproszczona forma wpłacania zaliczek)

termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego ( w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia)

termin złożenia zawiadomienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze metody ustalania różnic kursowych.

przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia

w roku podatkowym

termin złożenia oświadczenia PIT-2 dla celów zmniejszania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

 

 

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

termin złożenia informacji podatnikowi i urzędowi skarbowemu o wypłaconym stypendium, przychodach

z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)

płatnicy, którym podatnik złożył oświadczeniePIT-12 dokonują rocznego obliczenia podatku PIT-40.
płatnicy sporządzają informację PIT-11 dla podatników,a następnie wysyłają je do US i podatników

z zachowaniem terminu – do końca lutego.