Od 01.01.2021r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2800,00 zł brutto.

 • 3/4 etatu –2100,00 zł
 • 1/2 etatu – 1400,00 zł
 • 1/4 etatu – 700,00  zł
 • 1/8 etatu – 350,00 zł

 


Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej:

 • w 2019 r. – 4918,17 zł

Przeciętne wynagrodzenie:

 • w III kwartale 2020 r. – 5168,93 zł,
 • w II kwartale 2020 r. – 5024,48 zł,
 • w I kwartale 2020 r. – 5331,47 zł,
 • w IV kwartale 2019 r. – 5198,58 zł,
 • w III kwartale 2019 r. – 4931,59 zł,
 • w II kwartale 2019 r. – 4839,24 zł,
 • w I kwartale 2019 r. – 4950,94 ,

 


Minimalne wynagrodzenia młodocianych:

 • 258,45 zł – w I roku nauki,
 • 310,14 zł  – w II roku nauki,
 • 361,83 zł  – w III roku nauki.

Kwoty te są kwotami minimalnymi. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe – w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, lub w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.


Najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1200,00 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 900,00 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1440,00 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1080,00 zł