Od 01.01. 2016r. wynagrodzenie  minimalne wynosi 1850,00 zł brutto.

 

 • 1/2 etatu – 925,00 zł
 • 3/4 etatu – 693,75 zł
 • 1/4 etatu – 462,50 zł
 • 1/8 etatu – 231,25 zł

 


 

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej:

 • W 2010 r. 3 224,98 zł
 • W 2011 r. 3 399,52 zł
 • W 2012 r. 3 521,67 zł
 • W 2013 r.  3 650,06 zł
 • W 2014 r. 3 783,46 

 


Przeciętne wynagrodzenie:

 • W III kwartale 2015 r. 3895,33 zł
 • W II kwartale 2015 r. 3854,88
 • W I kwartale 2015 r. 4054,89 zł
 • W IV kwartale 2014 r. 3942,67 zł

 

 


 

 

Minimalne wynagrodzenia młodocianych:

 • 155,81 zł – w I roku nauki,
 • 194,77  zł  – w II roku nauki,
 • 233,72 zł  – w III roku nauki.

Kwoty te są kwotami minimalnymi.Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe – w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, lub w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

 


 

Najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

od  2015 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

880,45 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

675,13 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1056,54 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

810,16 zł