Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnych pracowników. Aby zawiesić działalność należy złożyć formularz CEiDG-1 w urzędzie gminy w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż na dzień przed datą rozpoczęcia zawieszenia. Minimalnym okresem zawieszenia jest 30 dni, a maksymalnym 2 lata.

Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie działalności jest zwolniony z obowiązku opłacania wszystkich składek społecznych ZUS. Jednak istotną kwestią jest wybór daty od której działalność ulegnie zawieszeniu. W przypadku zawieszenia działalności w środku miesiąca zapłacie podlega cała składka zdrowotna za dany miesiąc oraz odpowiednia część składki społecznej. Oznacza to, że najbardziej korzystną datą zawieszenia jest pierwszy dzień danego miesiąca, ponieważ w tym przypadku nie będzie obowiązku zapłaty składki zdrowotnej. Zwłoka z zawieszeniem nawet o jeden dzień spowoduje konieczność opłacenia całości tej składki mimo, iż działalność zawieszona będzie od np. 2. dnia miesiąca. Natomiast wysokość składki na ubezpieczenie społeczne oblicza się według następującej proporcji:

Termin opłacania takich składek nie ulega zmianie., należy wpłacić je do ZUS do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zawieszenia..

Ustanie obowiązku odprowadzania składek społecznych ZUS nie oznacza, iż nie można tego robić dobrowolnie. Istnieje możliwość dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz zdrowotne. Prawo do świadczeń zdrowotnych ustępuje po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.