Niestety śmierć podatnika nie zwalnia go z obowiązku rozliczenia zeznania rocznego. Dokonać tego zobowiązani są  spadkobiercy podatnika najpóźniej w terminie złożenia zeznania za ubiegły rok podatkowy. Zasady postępowania w przypadku śmierci podatnika zależą od tego, kiedy nastąpił jego zgon.

Jeżeli zmarły podatnik przed śmiercią zdążył złożyć deklarację, to spadkobiercy nie muszą dodatkowo składać za niego rozliczenia rocznego. Jednak nawet w tym przypadku należ spodziewać się decyzji ze strony organu podatkowego w zakresie prawa do zwrotu nadpłaty lub obowiązku zapłaty podatku – o ile zmarły sam nie uiścił zobowiązania podatkowego lub tego zwrotu nie uzyskał.

W sytuacji gdy zmarły nie zdążył złożyć druku rozliczeniowego – zmarł w trakcie roku lub po jego zakończeniu, przed terminem rozliczenia rocznego, organ podatkowy (właściwy dla danego podatnika) zobowiązany jest do przedstawić spadkobiercom wszystkie dane dotyczące dochodu podatnika oraz wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając jednocześnie wysokość zobowiązania lub nadpłaty nieżyjącego już podatnika.

Po uzyskaniu informacji spadkobierca powinien w terminie 30 dni licząc od dnia jej otrzymania, zawiadomić organ podatkowy o wysokości poniesionych przez spadkodawcę wydatków, uprawniających do uzyskania ulg podatkowych. Na tej podstawie organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę. Po upływie tego terminu organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalając wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę. W takim przypadku termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu podatkowego.