Zwrot VAT za materiały budowlane

W ramach tej ulgi, możesz odliczyć wydatki jakie poniosłeś na własne potrzeby mieszkaniowe.

Jeżeli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%, możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.

Zwrot części wydatków które poniosłeś na zakup materiałów budowlanych przysługuje, jeżeli spełnione zostały określone prawnie warunki.

Kto może odzyskać VAT?

Uprawnionymi są osoby fizyczne, które:

*  Poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:

 • Budowie budynku mieszkalnego,
 • Nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie ( przystosowaniu ) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • Remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego zawiera załącznik do ustawy;

 •  poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.;
 • poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%, 24%, 25%);
 •  nie są podatnikami podatku od towarów i usług i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem;
 •  posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane(3) albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego;
 •  posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

WNIOSEK – Podstawa ubiegania się o wniosek

Zwrot VAT jest limitowany. Kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Na wysokość kwoty zwrotu oraz wysokość przysługujących limitów wpływa wiele czynników.

Do warunków należą m.in.

 • rodzaj inwestycji, to znaczy czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na

zakup materiałów budowlanych wymaga pozwolenia na budowę;

 • korzystanie w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym od osób

fizycznych z tytułu zakupu tych samych materiałów budowlanych;

 • wysokość ceny 1 m2(5) stosowanej przy obliczaniu limitów;
 •  wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w momencie złożenia pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie.