Nie otrzymałeś  lub zgubiłeś swój PIT-11? Brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się z dochodów uzyskanych w 2013 roku. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników lub zawierają umowy zlecenia lub o dzieło są zobowiązani do końca lutego przesłać im informacje o wysokości dochodu, potrąconych w roku podatkowym składkach na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, składkach na ubezpieczenia zdrowotne odliczonych w roku podatkowym przez płatnika, a także należnym i pobranym podatku. Pamiętajmy jednak, że przyczyna braku PIT-11 może też leżeć po naszej stronie, np. w związku w wyjazdem nie udało nam się odebrać listu poleconego z poczty, albo po prostu dokument ten gdzieś zginął. Istnieje również inna możliwość która wyklucza otrzymanie PIT-11. Jeżeli podatnik do 10 stycznia danego roku podatkowego złożył wniosek  PIT-12 o rozliczenie przez pracodawcę nie dostanie on informacji o dochodach jaką jest PIT-11.

Zatem jakie są możliwości egzekwowania swoich praw u pracodawców. Na początku należałoby wykonać telefon do swojego pracodawcy, ponieważ brak opisywanego dokumentu może być spowodowany zwykłym błędem lub niedociągnięciem działu księgowości. W sytuacji gdy PIT-11 co prawda otrzymaliśmy, ale go zgubiliśmy należy poprosić po prostu o wystawienie duplikatu. Powinna wystarczyć rozmowa telefoniczna, względnie wizyta w dziale kadr, a jeśli to nie zadziała – pisemne upomnienie. W skrajnym przypadku pozostaje poinformowanie urzędu skarbowego (niewystawienie informacji PIT-11 jest zagrożone karą grzywny za wykroczenie skarbowe), co powinno zmobilizować płatnika.

W sytuacji gdy nasz kontakt z pracodawcą jest utrudniony lub nieskuteczny, to podatnik powinien wypełnić zeznanie podatkowe na podstawie posiadanych informacji. Jeśli nie rozliczy swojego PIT do końca kwietnia, to również on będzie narażony na karę skarbową i odsetki podatkowe za zwłokę. Konieczne będzie w tym celu odszukanie dokumentów, które pozwolą ustalić potrzebne dane dotyczące zarówno samego wynagrodzenia, jak też kosztów, czy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Szczególnie pomocne mogą być druki ZUS RMUA oraz tzw. paski wynagrodzeń (znajdują się w nich wszystkie potrzebne dane do rozliczenia podatku – zarówno informacje o zapłaconych składkach na ZUS na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, jak też o uzyskanych przychodach, kosztach i dochodach w danym miesiącu). Wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty, czy też opłacane w ciągu roku podatkowego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należy zsumować i wpisać do deklaracji rozliczeniowej. Choć nie jest to sprawą prostą, należy pamiętać, że brak PIT-11 nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia podatku od zarobionych pieniędzy.